VELKOMMEN TIL BLÅBJERG FLUGTSKYDNINGSKLUB

Info og nyheder

 

Referat fra Generalforsamling 2024

Referat fra generalforsamling i Blaabjerg Flugtskydningsklub den 1. februar 2024 på Restaurant Stausø

Dagsorden/referat:

1.       Valg af dirigent og referent.

         Søren Mikkelsen blev valgt til dirigent og Arnfred Bjerg til referent.

Dirigenten oplyste, at der var indkaldt til generalforsamling på foreningens hjemmeside, Facebook og ved SMS til formændene for holdskydningen. Der var ikke bemærkninger til indkaldelsen, og dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til dagsordenen.

Bestyrelsen anmodede om, at generalforsamlingen godkendte at punkt 8 flyttes frem til punkt 5 på dagsordenen. Begrundelsen herfor er, at 6 bestyrelsesmedlemmer vil nedlægge deres hverv, hvis forslaget om forbud for jagt på skydebanen godkendes. Der skal så vælges 7 nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens anmodning blev godkendt.

         Der var mødt 28 medlemmer til generalforsamlingen.       

2.       Formandens beretning.

Formandens beretning blev aflagt af Daniel Hansen.

Igen i 2023 har vi haft et rigtigt godt år i Blåbjerg Flugtskydningsklub. Der var god deltagelse, såvel på de almindelige skydedage som ved holdskydningen. I alt har vi brugt 85.000 lerduer.

15 hold deltog i holdskydningen. 4 hold deltog i finaleskydningen, som blev afholdt på Tjæreborg Flugtskydningsbane.

I serie 3 blev Blåbjerg 2 nr. 3. De øvrige hold fra Blåbjerg kom ikke på medaljeskamlen.

Individuel blev Mads Jensen nr. 3 i Mesterrækken. I A-rækken blev Lars Nielsen nr. 1 og Lars Kjær blev nr. 3. Rigtig flotte resultater – Tillykke med det.

Igen i 2023 blev der afholdt intern holdskydning afholdt på skydebanen. 12 af vores hold deltog i en god aften på skydebanen.

Veteranskydningen blev igen i 2023 afholdt i Blåbjerg. Der blev afholdt et rigtigt godt arrangement, og  stemningen var god. Der blev afsluttet med spisning. Der var knap 50 deltager hvilket var noget mindre end forventet (ca. 80). Veteranskydningen er for flugtskytter på 55 år eller derover.

Den sidste lørdag i august blev der afholdt Grillskydning og Klubmesterskab med fin deltagelse - selv om vi godt kunne have været lidt flere. Vi sluttede med grillpølser. En rigtig god eftermiddag.     

Vi fik sat port i kasthuset til spidsduer, så lerduerne kan sættes ind med traktor eller minilæsser.

Som det fremgår af det omdelte regnskab, har foreningen lidt penge på kistebunden. Men det får vi også brug for i den kommende tid. Vi står overfor en større renovering eller ombygning af kastehuset til bag- og side duer, og det gamle kastehus på sportingbanen. Desuden er hegnet på skydebanen ved at være udtjent.

Ved lodtrækning blev finaleskydningen for holdskydningen fordelt for de næste mange år. Allerede i 2028 skal finaleskydningen afholdes i Blåbjerg. 

Igen i 2024 skal der afholdes haglskydeprøve i Blåbjerg. Det bliver den 2. august og der vil  være 2 træningsdage for nye jægere. Det giver en god aktivitet, da mange af dem der skal til prøve, kommer flere gange til træning på banen.

Igen i år er det Age Vandborg der forestår tilmelding til holdskydningen.

Bestyrelsen passer skydebanen i marts måned. Derefter er det som tidligere en opgave der går på skift blandt holdene til holdskydningen. Der er også muligt at blive fritaget for denne opgave mod betaling af et forhøjet kontingent. 

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen og andre hjælpere for det store arbejde der er gjort i 2023.

Formandens beretning blev godkendt.   

3.       Aflæggelse af regnskab

Thomas Qvistgaard gennemgik regnskabet for 2023. Regnskabet udviser et underskud på 7.222,- kr. Kontant indestående i Sparekassen udgør 300.553,- kr. og lager af lerduer og patroner er opgjort til 169.750,- kr. Formuen i alt er opgjort til 832.316,- kr.

Regnskabet blev taget til efterretning. 

4.       Bestyrelsens forslag til kontingent mv.:

a.       Kontingent – ikke holdskytter – 50 kr.

b.       Kontingent holdskytter 24 duer – 250 kr.

c.       Kontingent holdskytter 32 duer – 300 kr.

d.       Kontingent holdskytter 40 duer – 360 kr.

e.       Dueprisen på jagtbanen 1,00 kr. for medlemmer og 1,30 kr. for gæster.

f.        Dueprisen på sportingbanen er 1,30 kr. for alle.

Bestyrelsens forslag til kontingent og priser på lerduer blev godkendt.

 

5.          Indkomne forslag.

På vegne af Stausø Jagtforening, Henne Jagtforening, Outrup Jagtforening og Kvong/Lunde Jagtforening stilles der hermed forslag til, at der ikke må udøves jagt og kun i et mindre omfang, må udøves reguleringsjagt på ræv og mårhund, på de arealer der er ejet af Blåbjerg Flugtskydnings Klub, beliggende Strandvejen 182, 6854 Henne. 

Forslagsstillerne fik mulighed for at modificere deres forslag. Forslagsstillerne henviste til det omdelte skriftlige forslag.

Bestyrelsen redegjorde for den jagt der var udøvet i 2023. Der var herefter kommentarer for og imod jagt på skydebanen, herunder at der som i 2023 bør være regler og visse begrænsninger i eventuel jagt. Der blev afholdt skriftligt afstemning. Søren Nielsen og Bent Andersen blev udpeget til stemmetæller. 6 stemte for forslaget 20 stemte imod forslaget og 2 undlod at stemme.

Der kan således efter bestyrelsen nærmere bestemmelser drives jagt på skydebanen.

6.       Valg af bestyrelse.

Valgt blev Michael Hansen, Peter Poulsen og Arnfred Bjerg.

7.      Valg af suppleanter

  Flemming Thomsen blev valgt som 1. suppleant og Carsten Nielsen blev valgt som 2. suppleant.

8.      Valg af revisorer.

          Henning Siig og Bjarne Christensen blev genvalgt.    

9.      Eventuel:

Formanden oplyste at banen åbner den 2. marts 2024, kl. 13,00, og at der i marts måned er åbent lørdage fra kl. 13,00 til 16,00. Fra 1. april er der tillige åbent tirsdage fra kl. 18,00 til kl. 21,00. Fra 1. juli åbnes der dog først kl. 19,00. Sidste skydedag i 2024 er lørdag den 31. august 2024.

 Formanden takkede ordstyren for god ro og orden.

         Søren Mikkelsen                                            Arnfred Bjerg

         Ordstyrer                                                          Referent

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2024

 

Generalforsamling i Blaabjerg Flugtskydningsklub den 1. februar 2024 kl. 18,30 på Restaurant Stausø.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Bestyrelsens forslag til kontingent mv.:

a. Kontingent – ikke holdskytter – 50 kr.

b. Kontingent holdskytter 24 duer – 250 kr.

c. Kontingent holdskytter 32 duer – 300 kr.

d. Kontingent holdskytter 40 duer – 360 kr.

e. Dueprisen på jagtbanen 1,00 kr. for medlemmer og 1,30 kr. for gæster.

f. Dueprisen på sportingbanen er 1,30 kr. for alle.

5. Valg af bestyrelse.

På valg er Michael Hansen, Peter Poulsen og Arnfred Bjerg – Alle modtager genvalg.

6. Valg af suppleanter.

På valg er Flemming Thomsen og Carsten Nielsen.

7. Valg af revisorer.

På valg er Henning Siig og Bjarne Christensen.

8. Indkomne forslag.​​​​​​​​​​​​​​

”Forslag til generalforsamlingen i Blåbjerg Flugtskydnings klub den 1. februar 2024

På vegne af Stausø Jagtforening, Henne Jagtforening, Outrup Jagtforening og Kvong/Lunde Jagtforening stilles der hermed forslag til, at der ikke må udøves jagt og i kun et mindre omfang, må udøves reguleringsjagt på ræv og mårhund på de arealer der er ejet af Blåbjerg Flugtskydnings Klub, beliggende Strandvejen 182, 6854 Henne”.

 

Forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

9. Eventuel.

 

Vi starter med gule ærter kl. 18,30. Mvh Bestyrelsen

 

Naturparkuge den 18. oktober 2023 på Blaabjerg Flugtskydningsbane

14.00-16.30 Åben Skydebane hos jægerne

Tilmelding: Ingen Alder: Børn ifølge med voksne Mødested: Blåbjerg Flugtskydning, Strandvejen 182, 6854 Henne

Jægernes bålmad Jægerne tænder bål og viser, hvordan man skinder og parterer et krondyr. Jægeren Bjarne laver smagsprøver af krondyr

Oplev en jagthund i aktion Jægerne viser, hvordan en hund trænes til jagt. Schweisshundeførerne giver en opvisning af spor og demo af schweisshunde og fortæller, hvordan nødstedt vildt håndteres.

15.30-16.30 Prøv lerdueskydning

Jægerne inviterer til lerdueskydning, hvor to instruktører hjælper dig godt i gang. Der skydes med haglgeværer, som stilles til rådighed af Blåbjerg Flugtskydningsbane. Lerdueskydning bruges både som sportsskydning, men også som træning til sneppe- og andejagten. Der er tre-fem lerduer per person.

Mårhundejagt Hvordan jager man mårhunde og hvorfor er de uønsket i den danske natur? Mårhunde jages typisk om natten og jægerne viser, hvordan man gør.

Hør et jagthorn Jægerne blæser til jagt og fortæller om de forskellige stykkers betydning

Spørg en jæger Hele dagen vil der være jægere, der fortæller om deres lidenskab for jagt og glæden ved at være i naturen.

Er du tørstig? Få stillet tørsten i jægernes kiosk.

Freddy.jpg

 

Klubmesterskab og grillskydning

Lørdag den 26. august 2023 afholdes klubmester-skab og grillskydning.
Indskrivning fra kl. 13,00 til kl. 15,00.
Der vil være gratis grillpølser fra kl. 15,30 og mu-lighed for hyggeligt samvær i et par timer.
Sidste skydedag er tirsdag den 29. august 2023.

Bestyrelsen

 

Veteranskydning 

Veteranskydningen afholdes torsdag den 10. august 2023 på Blaabjerg Flugtskydningsbane. Vi stater kl. 17:00. Sidste indskrivning er 18:30.  
Prisen for skydning og spisning er 130 kr. Spisning er kl 19:00 
For at deltage skal man være fyldt 55 år. 
Der skydes til 24 duer – 2 enkel én dublet og 2 enkel.    

 

Referat fra Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023.jpg

Vigtig info

Generalforsamling i Blåbjerg Flugtskydningsklub afholdes den 2. februar 2023 kl. 18,30 på Restaurant Stausø. 

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent og referent  

 1. Formandens beretning  

 1. Aflæggelse af regnskab  

 1. Bestyrelsens forslag til kontingent mv.: 

 • Kontingent – ikke holdskytter – 50 kr.  

 • Kontingent holdskytter 24 duer – 250 kr. 

 • Kontingent holdskytter 32 duer – 300 kr.  

 • Kontingent holdskytter 40 duer – 360 kr.  

 • Duepriser på jagtbanen 1,00 kr. for medlemmer og 1,30 kr. for gæster. 

 • Dueprisen på sportingbanen er 1,30 kr. for alle   

 1. Valg af bestyrelse. På valg er Sune, Kaj, Daniel og Thomas. Kaj og Daniel modtager ikke genvalg. 

 1. Valg af suppleanter  

 1. Valg af revisorer. På valg er Henning Siig og Bjarne Christensen   

 1. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.   

 1. Eventuel: 

Vi starter med gule ærter. 

Af hensyn til tilmelding til holdskydningen og pasning af banen ser bestyrelsen gerne at mindst en repræsentant for de enkelte hold deltager.  

 

Naturparkuge

Naturpark Vesterhavet afvikler i uge 42 Naturparkuge. Blaabjerg Flugtskydningsklub deltager i samarbejde med Stausø og Henne Jagtforeninger hvor der den 20. oktober fra kl. 14,30 være åbent hus på flugtskydningsbanen.  

14.30 Jægernes bålmad 
Jægerne tænder bål og viser, hvordan man skinder og parterer et krondyr. Jægeren Bjarne laver smagsprøver af krondyr og svampe. 

14.30-14.45 Hør et jagthorn 
Jægerne blæser til jagt og fortæller om de forskellige stykkers betydning. 

15.00-16.00 Oplev en jagthund i aktion 
Jægerne viser, hvordan en hund trænes til jagt. Schweisshundeførerne giver en opvisning af spor og demo af schweisshunde og fortæller, hvordan nødstedt vildt håndteres. 

15.30-17.00 Prøv lerdueskydning 
Jægerne inviterer til lerdueskydning, hvor to instruktører hjælper dig godt i gang. Der skydes med haglgeværer, som stilles til rådighed af Blåbjerg Flugtskydningsbane.  

 

Se hele programmet på www.naturparkvesterhavet.dk/naturparkuge  

 

Tak for i år

2022 blev et rigtigt godt år for Blaabjerg Flugtskydningsklub og uden Corona-restriktioner.

Der deltog 15 hold i Ribe Amts holdskydning og 3 hold gik videre til den afsluttende finaleskyd-ning i Vejrup. Alle 3 hold vandt guld, idet Blaabjerg vandt Serie 3, Serie 4 og Serie 7. Se billede af de glade vindere.

Der var også fin deltagelse i veteranskydningen i Vesterhede i august måned. Fra Blaabjerg vandt Bjarne Damgaard. I 2023 skal veteranskydningen derfor afholdes i Blaabjerg og det bliver formentlig torsdag den 10. august 2023.

Lørdag den 27. august 2022 blev klubmesterskabet og grillskydningen afviklet. Vinderne blev:

Mesterrækken: Peter Poulsen
A-rækken: Niels Hykkelbjerg
B-rækken: Flemming Thomsen
Junior: Christian Meldgaard
Vinder af grillskydningen blev: Christian Jacobsen

Vi ses til næste år. Husk at generalforsamlingen afholdes i januar/februar måned.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vinder holdskydning 2022.jpg

Klubmesterskab Grillskydning og afslutning.

Lørdag den 27. august 2022 kl. 13,00.

Indskrivning senest kl. 15,00.

Afslutningsfesten er flyttet til kl. 16,00 hvor der er gratis koteletter og grillpølser med kartoffelsalat til medlemmer med påhæng.
Baren er åben så længe der er kunder i butikken, og der vil også kunne købes hvid- og rødvin.Det er ikke nødvendigt med tilmelding, men for at vi kan købe ind, er det fint hvis man skriver sig på listen i klubhuset.

NB: Sidste skydedag er tirsdag den 30. august

Kommunemesterskab 2022.png

 

Konstituerende bestyrelsesmøde i Blaabjerg Flugtskydningsklub den 3. juni 2021

Peter Poulsen var fraværende

Åge bød velkommende til de 2 nye medlemmer af bestyrelsen. Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af følgende:

Åge Vandborg

Kaj Thomsen

Thomas Qvistgaard

Sune Møller

Daniel Hansen

Peter Poulsen

Arnfred Bjerg

1.       Valg af formand: Valgt blev Åge Vandborg

2.       Valg af kasserer: Valg blev Thomas Qvistgaard (Jesper Bjerg er antaget til at forstå regnskabet)

3.       Valg af sekretær: Valgt blev Arnfred Bjerg

4.       Fordeling af diverse praktiske opgaver:

          a.       Peter køber øl, vand, pølser m.v.

          b.       Åge, Daniel og Sune står for driften af lerduemaskinerne.

          c.       Åge står for kontakten til diverse myndigheder og at slå græsset.

          d.       Daniel står for ajourføring af hjemmesiden.

          e.       Martin Nilsson står for ajourføring af Facebook.

5.       Nye projekter:

          a.       Port i kastehuset til spidsduer.

          b.       Nyt tag på terrassen.  

          c.       Evt. udvidelse af sportingbanen.

6.       Opfølgning på generalforsamlingen og bestyrelsesmødet den 9. maj

          a.       Der afholdes grill- og klubmesterskab den 28. august 2021. Øvrige pokalskydninger i 2021 aflyses.

          b.       Sidste skydedag er den 31. august 2021.

          c.       Alle har betalt holdskydningen. 

          d.       Der foretages en ajourføring af medlemsfortegnelsen.

         e.       Til næste sæson udarbejdes nye beskrivelser vedrørende pasning af banen herunder opstart og        nedlukning af lerduemaskinerne og anlægget i øvrigt. 

Den 6. juni 2021/Arnfred Bjerg

Referat fra ordinær generalforsamling i Blåbjerg Flugtskydningsklub
den 27. maj 2021 kl. 18,30 i klubhuset.

Den ordinære generalforsamling var udsat fra januar 2021 til maj 2021 på grund af Corona-restriktionerne  

Der var mødt 11 medlemmer. Indledningsvis blev der budt på en schnitzel samt øl, vand og kaffe.

Dagsorden/referat

1.       Valg af dirigent og referent

Bjarne Christensen blev valgt til dirigent og Arnfred Bjerg til referent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt ved annoncering på vor hjemmeside, Facebook og ved opslag i klubhuset. Der var ikke foretaget indkaldelse i den lokale presse.   

2.        Formandens beretning

Formand Åge Vandborg afgav beretning for 2020.

På trods af Corona-restriktioner og aflysningen af holdskydningen har foreningen haft et godt år. Der har været en mindre medlems fremgang således at foreningen har 140 medlemmer.

Åge takkede bestyrelsen og øvrige der har bidraget til et godt år.

I øvrigt henvises til formandens skriftlige beretning, der er vedlagt som bilag.  

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

3.        Aflæggelse af regnskab for 2020

Regnskabet udviser en omsætning på 138.415 kr. og et overskud på 400 kr. Omsætningen og resultatet skal ses i lyset af at holdskydningen blev aflyst, samt at anskaffelse af våbenskabe og nyt nøglesystem er optaget på status. Egenkapitalen udgør 731.699 kr.

Regnskabet er vedlagt som bilag.

 Generalforsamlingen tog regnskabet til efterretning.

4.       Bestyrelsens forslag til kontingent for 2021

Bestyrelsen foreslår følgende kontingent:

Holdskytter 24 duer - 220 kr.

Holdskytter 32 duer - 270 kr.

Holdskytter 40 duer - 320 kr.

Øvrige medlemmer - 50 kr.

Forslaget til kontingent indeholder en stigning på ca. 10% i forhold til tidligere år.

Bestyrelsens forslag til kontingent blev enstemmigt godkendt.   

5.       Bestyrelsens forslag til pris på duer

Bestyrelsens foreslår en stigning af priserne på jagtbanen. Forslaget til prisstigninger skal ses i lyset af prisstigninger på indkøb af duer og øvrige prisstigninger.  

Jagtbanen – 0,90 kr. for medlemmer og 1,20 kr. for gæsteskytter. På sportingbanen er prisen 1,20 kr. pr. due for alle.  

Forslag til priser på duer blev enstemmigt godkendt.

1.       Valg til bestyrelsen

På valg er:

Martin Nilsson – modtager ikke genvalg    

Niels Hykkelbjerg- modtager ikke genvalg    

Kaj Thomsen

Daniel Hansen  

Valgt blev:

Daniel Hansen

Kaj Thomsen  

Sune Møller

Thomas Qvistgaard

2.       Valg af suppleanter

Valgt blev:

Flemming Thomsen (første suppleant)

Karl Kristian Mortensen (anden suppleant)
 

3.       Valg af revisor

Valgt blev: Bjarne Christensen og Henning Siig

4.       Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

5.       Eventuel

Åge oplyste om mulighederne for at blive flugtskydningsinstruktør, samt at klubben betaler kursusgebyret hvis man efterfølgende bidrager som instruktør på banen. Det vil være fint hvis flere hold har en flugtskydningsinstruktør, således der kan laves en vagtplan med henblik på at der altid er en instruktør tilstede. Interesserede kan kontakte bestyrelsen.

Pasning af banen bliv kort drøftet. Generalforsamlingen ønsker at den nuværende ordning fortsætter uændret. Der vil blive udarbejdet en beskrivelse for pasningen af banen, herunder opstart og lukning af lerduemaskinerne.   

Afvikling af pokalskydninger er lidt vanskeligt på grund af flytningen af holdskydningen og Corona. Der afvikles intern holdskydning den 17. august og klubmesterskab og grillskydning den 28. august. Sidste skydedag er den 31. august.

Det undersøges om vi kan få sponseret en pølsekoger.    

6.       Afslutning

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Formandens beretning - side 1 ny.jpg

Formandens beretning - side 2 ny.jpg

regnskab 2020 ny.jpg

Info om Generalforsamling d. 27/5-21 

generalfor.jpg

Vigtig info

Holdskydning starter Tirsdag d. 11/5-21.
Der er træning Lørdage fra kl. 13-16 og fra 1/4-21
er der også træning om tirsdagen, fra
kl. 18-21.

Mvh Bestyrensen.

 

Generalforsamling er pga. Covid 19 udsat til foreløbig Maj Måned

 

 

Vagthold        
         
Hold nr. Uger   Holdleders TLF. NR.  
4 23   Michael Madsen 2636-2793
5 24   Jesper Nielsen 2023-3313
3 25   Carsten Bjerg 3023-7045
2 26   Peter Poulsen 2487-9600
1 27   Jesper Højhus 4181-4090
7 28   Søren Mikkelsen 3070-1005
8 29   Kasper Kristensen 2123-2524
9 30   Brian Johannesen 2815-7993
13 31   Poul Henriksen 2244-2352
14 32   Bent Thomsen 9627-5522
15 33   Ole Jørgensen 6172-6854
16 34   Bente Ibsen 2762-6817
11 35   Christian Jacobsen 6138-6793

Konstituerende bestyrelsesmøde i Blåbjerg Flugtskydningsklub den 30. januar 2020.

Der var afbud fra Peter Poulsen og Arnfred Bjerg. 

1.     Konstituering af bestyrelsen

Åge Vandborg blev enstemmig valgt til formand

Valg af kasserer blev udsat til næste møde  

Arnfred Bjerg blev enstemmig valgt til referent

Endvidere blev det besluttet:

 • At Daniel, Kaj og Åge er ansvarlig for driften af lerduemaskinerne
 • At Niels er ansvarlig for afvikling af pokalskydninger
 • At Martin er ansvarlig for udendørsarealer.

 2.     Opfølgning på bestyrelsesmødet den 9. januar 2020

Der var ingen punkter til opfølgning fra dette bestyrelsesmøde.

3 Nyt hegn

Det blev besluttet at det bestående hegn repareres.

4.     Vedligeholdelse af banen

Udendørs træværk males i løbet af forsommeren. Der ophænges skilt med dato og opfordring til at frivillige kan skrive sig på.

5.     Forsikringer

Forsikringerne fortsætter som hidtil.

6.     Ansøgning til brandkassen

Arnfred indgiver ansøgning til brandkassen om tilskud til køb af nyt køleskab til 4.000 kr. og til nyt tag over terrassen til 8.000 kr.  

7.     Opkrævning af kontingent

Der vil foreligge en ajourført medlemsfortegnelse fra sæson start, og der sættes mærke med årstal på skydekort.

8.     Godkendelse af ny kastehus

Det nye kastehus er endnu ikke endeligt godkendt af Varde Kommune. Knud Christensen oplyser, at der fortsat mangler en beregning fra ingeniøren, som forventes at foreligge inden for kort tid.   

9.     Information vedrørende pasning af anlæg og butik

I informationsmaterialet i forbindelse med holdskydningen gøres opmærksom på at bestyrelsen forventer, at man i forbindelse med overtagelse af pasning af bane og butik, selv afhenter kassen og får nødvendig information hos det afgående hold. Hvis der er behov for indkøb kontaktes bestyrelsen. Det hold der passer butikken skal kun indkøbe franskbrød. I øvrigt foretager Åge en ajourføring af instruktionen til det nye anlæg.

10.  Datoer for præmie- og pokalskydning og øvrige datoer

7. marts – banen åbner kl. 13,00 – Derefter hver lørdag kl. 13 - 16

7. april – holdskydningen starter – Derefter åben hver tirsdag fra 18 – 21. Fra 1. juli dog først fra kl. 19

25. april (dato ligger endnu ikke endeligt fast) Kommunemesterskab i Varde fra kl. 10,00 – 13,00

9. maj – Vestjyllands pokal

9. juni – Holdskydningen afsluttes

16. juni – Intern holdskydning

20. juni – Finaleskydning i Skudstrup  

??. juni – Syvkantskydning – tilrettelægges af aktivitetsudvalget.   

4. august – Veteranskydning i Krogager kl. 17,00 – 19,00

8. august – Jagthorn

29. august – Grillskydning og klubmesterskab

29. august – Banen lukker

11.  Indkøb

Martin sørger for indkøb af duer og patroner. Indkøb af øl og vand besluttes på næste bestyrelsesmøde.

Niels søger for indkøb af pølser og øvrige indkøb til butikken.

Åge bestiller renovation fra uge 11 til uge 36  

12.  Eventuelt

Arnfred bestiller rengøring af klubhuset før sæson start.

Næste bestyrelsesmøde afholdes på flugtskydningsbanen lørdag den 7. marts 2020 kl. 10. Vi starter med rundstykker og opstart af skydebane. Åge sikrer at lerduemaskinerne kører.  

 

Referat fra ordinær generalforsamling i Blåbjerg Flugtskydningsklub den 23. januar 2020 kl. 18,30 på Restaurant Stausø.
Der var mødt 16 medlemmer til generalforsamlingen. Indledningsvis blev der budt på gule ærter, øl og en snaps, samt kaffe og kage.
Dagsorden/referat
1. Valg af dirigent og referent
Bjarne Christensen blev valgt til dirigent og Arnfred Bjerg til referent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt for sent, da annonceringen var indrykket i en forkert ugeavis. Annoncering blev foretaget i Vesterhavsposten den 14. januar 2020 og var rettidig annonceret på vor hjemmeside. Generalforsamlingen godkendte den foretagne annoncering.
2. Formandens beretning
Formand Åge Vandborg afgav beretning for 2019.
Foreningen har haft et godt år såvel sportsligt som økonomisk. Antallet af medlemmer er stort set uændret. Der var 94 medlemmer som deltog i holdskydningen og 35 øvrige medlemmer – i alt 129 medlemmer. 16 hold har deltaget i holdskydningen. 6 hold deltog i finaleskydningen i Bække. Blå-bjerg 1 fik sølv med 152 duer i 163 skud. Blåbjerg 4 fik sølv med 111 duer i 134 skud. Individuel fik Jakob Andersen sølv med 21 duer i 25 skud og Carsten B. Wolkers fik bronze med 21 duer i 25 skud.
Vi har været til generalforsamling i Ribe Amts Flugtskydning. Vi har fået en haglskydeprøve og 2 træ-ningsaftner til haglskydeprøven 2020, og forventer at få en kredsskydning og kvalifikation til Dan-marksmesterskabet.
Tårnet til tårnduer blev færdig i løbet af sommeren, og det er vores indtryk at medlemmerne er godt tilfreds med de nye udfordringer.
Vi vil fortsætte med elektronisk kasseregistrering da det giver en meget lette afstemning af kassebe-holdninger, og det giver kassereren et langt bedre grundlag for udarbejdelse af regnskabet.
De afholdte præmieskydninger er forløbet planmæssigt, dog er der plads til flere deltagere.
Tilmeldingen til holdskydningen senest 9. februar 2020 til Åge.
Åge takkede bestyrelsen og øvrige der har bidraget til et godt år.
I øvrigt henvises til formandens skriftlige beretning, der er vedlagt som bilag.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab for 2019
Kasserer Bente Ibsen gennemgik regnskabet. Regnskabet udviser en omsætning på 301.393 kr. og et underskud på 23.626 kr. Resultatet skal ses i lyset af byggeriet af tårn til tårnduer. Af denne investe-ring er 75.000 kr. optaget på status. Egenkapitalen udgør 741.594 kr.
Regnskabet er vedlagt som bilag.
Generalforsamlingen tog regnskabet til efterretning.
4. Bestyrelsens forslag til medlemskontingent for 2020
Bestyrelsen foreslår følgende kontingent:
Holdskytter 24 duer - 200 kr.
Holdskytter 32 duer - 240 kr.
Holdskytter 40 duer - 280 kr.
Øvrige medlemmer - 50 kr.
Forslaget til kontingent er uændret i forhold til tidligere år.
Bestyrelsens forslag til kontingent blev enstemmigt godkendt.
5. Bestyrelsens forslag til pris på duer
Bestyrelsens foreslår uændrede priser på duer
Jagtbanen – 0,75 kr. for medlemmer og 1,00 kr. for gæsteskytter. På sportingbanen er prisen 1,20 kr. pr. due for alle. Det kan dog blive nødvendigt at forhøje priserne på duer og patroner en smule, hvis der kommer prisstigninger på vore indkøb.
Forslag til priser på duer blev enstemmigt godkendt.
6. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Åge Vandborg
Arnfred Bjerg
Bente Ibsen – modtager ikke genvalg
Valgt blev:
Åge Vandborg
Arnfred Bjerg
Peter Poulsen
7. Valg af suppleanter
Valgt blev:
Flemming Thomsen (første suppleant)
Karl Kristian Mortensen (anden suppleant)

 

8. Valg af revisor
Valgt blev: Bjarne Christensen og Henning Siig
9. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandlingen på generalforsamlingen.
10. Eventuel
Der var ikke væsentlige forhold til drøftelse under eventuelt.
11. Afslutning
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

 

 

 Blabjerg_Flugtskydning__Formandens_beretning_side_1.jpg

Blabjerg_Flugtskydning_-_Formandens_beregning_side_2.jpg

regnskab_blabjerg_2018.xlsx

 

Gereralforsamling d.23-01-2020. Kl 1830 på Restaurant Stausø.

 

Punkter til generalforsamling

 

 • Valg af dirigent og referent.
 • Formandens beretning.
 • Regnskab.
 • Bestyrelsens forslag af medlemskontingent-2019.
 • Bestyrelsens forslag til priser på duer.
 • Valg til bestyrelsen.
 • Valg af suppleanter.
 • Valg af revisorer.
 • Indkommende forslag.
 • Evt.
 •  

 

 

Opstart

Vi holder åben lørdage fra d. 2/3-2019 kl. 13-16 og frem.
Holdskydning starter tirsdag d. 2/4-2019

 

Konstituerende bestyrelsesmøde i Blåbjerg Flugtskydningsklub den 5. februar 2019.

Der var afbud fra Daniel Hansen.

1. Konstituering af bestyrelsen

Åge Vandborg blev enstemmig valgt til formand

Bente Ibsen blev enstemmig valgt til kasserer

Arnfred Bjerg blev enstemmig valgt til referent

Endvidere blev det besluttet:

> At Daniel, Kaj og Åge er ansvarlig for driften af lerduemaskinerne

> At Niels er ansvarlig for afvikling af pokalskydninger

> At Martin er ansvarlig for udendørsarealer.

2. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 10. januar 2019

Den tidligere beslutning om at forsøge at tiltrække nye medlemmer ved at uddele gavebeviser til de der går op til jagtprøven på vort baneanlæg gennemføres som tidligere besluttet. Arnfred udarbejder udkast til gavebevis.

Det undersøges hvordan der kan etableres prøveskydning med forskellige patroner og om denne mulighed skal være etableret i forbindelse med afvikling af instruktøruddannelsen.

3. Nyt hegn

Det blev besluttet at opsætning af nyt hegn udsættes til næste år på grund af at der aktuelt er rigeligt med opgaver på banen.

4. Vedligeholdelse af banen

Der isættes nye døre i kastehusene på jagtbanen og i toilettet. Behovet for vedligeholdelse i øvrigt af kastehusene vurderes i forbindelse med opstart af den kommende sæson.

5. Plan for opførelse af nyt kastehus på sportingbanen (tårnduer)

Kastehuset opføres i den størrelse som vi har fået godkendt hos byggemyndigheden.

Åge planlægger opførelsen i samarbejde med tømmer og murer. Arnfred kontakter Allan Johannesen for et planlægningsmøde, samt kontakter Outrup Tømmerhandel og Nørre Nebel Tømmerhandel med henblik på rabat på byggemateriale mod at der kan opsætte reklame på det nye hus.

6. Ansøgning til brandkassen

Arnfred indgiver ansøgning til brandkassen om tilskud til renovering af kastehuse og etablering af el i det nye kastehus.

7. Opkrævning af kontingent

Der vil foreligge en ajourført medlemsfortegnelse fra sæson start, og der sættes mærke med årstal på skydekort.

8. Information vedrørende pasning af anlæg og butik

I informationsmaterialet i forbindelse med holdskydningen gøres opmærksom på at bestyrelsen forventer, at man i forbindelse med overtagelse af pasning af bane og butik, selv afhenter kassen og får nødvendig information hos det afgående hold eller konktakter bestyrelsen med eventuelle spørgsmål eller hvis der er behov for indkøb. Det hold der passer butikken skal kun selv indkøbe franskbrød. I øvrigt er der ophængt information i butikken og i kastehusene.

9. Datoer for pokalskydning og øvrige datoer

2. marts – banen åbner kl. 13,00

2. april – holdskydningen starter

6. og 7. april – banen er lukker på grund af instruktør uddannelse

27. april – Kommunemesterskab i Ansager fra kl. 10,00 – 13,00

4. maj – Vestjyllands pokal

4. juni – Holdskydningen afsluttes

11. juni – Intern holdskydning

15. juni – Finaleskydning i Bække

6. august – Veteranskydning i Esbjerg kl. 17,00 – 19,30

10. august – Jagthorn

31. august – Grillskydning og klubmesterskab

31. august – Banen lukker

10. Indkøb

Bente sørger for indkøb af duer, patroner, øl og vand, samt bestiller renovation hos Meldgård.

Niels søger for indkøb af pølser og øvrige indkøb til butikken.

11. Eventuel

Der afholdes instruktør uddannelse på banen den 6. og 7. april 2019. Der skal mindst deltage 15 kursister. Det vurderes at vi er nød til at lukke banen for øvrige skytter lørdag den 6. april.

Arnfred undersøger og foretager eventuel bestilling af rengøring af klubhuset før sæson start.

Bente køber gavekort til Knud Christensen for hans hjælp til ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse.

 
 

Referat fra ordinær generalforsamling i Blåbjerg Flugtskydningsklub den 24. januar 2019 kl. 18,30 på Restaurant Stausø.
Der var mødt 19 medlemmer til generalforsamlingen. Indledningsvis blev der budt på gule ærter, øl og en snaps, samt kaffe og kage.
Dagsorden/referat
1. Valg af dirigent og referent
Bjarne Christensen blev valgt til dirigent og Arnfred Bjerg til referent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge foreningens vedtægter.
2. Formandens beretning
Formand Åge Vandborg afgav beretning for 2018.
Der blev afholdt et minuts stilhed for klubbens mangeårige medlem Svend Pedersen som afgik ved døden i foråret 2018.
Foreningen har haft et godt år såvel sportsligt som økonomisk. Der har været en mindre tilbagegang i antal af medlemmer, der ikke deltager i holdskydningen. Det var således 93 medlemmer, der deltog i holdskydningen og 35 øvrige medlemmer – i alt 128 medlemmer. 17 hold har deltaget i holdskydnin-gen. 6 hold deltog i finaleskydningen i Vejen, men det var kun hold 15, der fik medalje. Med 77 træf-fer gav det en flot sølvmedalje. Men vi har 2 flotte individuelle præstationer i holdskydningen, hvor Peter Poulsen ligger på en flot 2. plads med et gennemsnit på 23,6 og Jesper Højhus ligger på en 3. plads med et gennemsnit på 23,5.
Bestyrelsen har besluttet, at der i år skal gøres en indsats for at tiltrække nye medlemmer. Alle der går op til jagtprøven på vort baneanlæg vil få et gavekort til en gratis skydning og 25 patroner. Endvi-dere vil vi forsøge med et åbent hus arrangement, hvor der vil være mulighed for at prøve kræfter med flugtskydning.
Der har i slutningen af 2018 været indbrud på toilettet og i dommer huset på sportingbanen. Bortset fra ødelæggelser og et stjålet våbenskab, der var tom, er der ikke stjålet noget. Der er foretaget an-meldelse til politiet, og der er modtaget erstatning fra forsikringsselskabet.
De nye maskiner har nu kørt i 2 år og de fungerer fuldt ud tilfredsstillende. Tilskud fra Skydebanepul-jen og LAG midler er modtaget primo 2018.
Der har været afholdt de sædvanlige præmieskydninger og 7-kant skydning. Forløbet har været til-fredsstillende, men der kunne godt være lidt flere deltagere.
Der har været generalforsamling i holdskydningen, hvor det blandt andet blev besluttet at serie 1 og 2 skyder til 40 duer, serie 3 skyder til 32 duer og serie 4 – 7 skyder til 24 duer.
I samarbejde med Stausø Jagtforening blev der i 2018 afholdt Kommunemesterskab på banen. Det var en rigtig god dag med god deltagelse fra hele Varde Kommune.
Tilmeldingen til holdskydningen senest 11. februar 2019 til Åge.
Åge takkede bestyrelsen og øvrige der har bidraget til et godt år.
I øvrigt henvises til formandens skriftlige beretning, der er vedlagt som bilag.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab for 2018
Kasserer Bente Ibsen gennemgik regnskabet. Økonomisk har foreningen haft et rigtigt godt år. Regn-skabet udviser et overskud på 280.851 kr. Egenkapitalen udgør 561.701 kr. og de samlede aktiver ud-gør 842.552 kr. Resultatet skal dog ses i forhold til,l at tilskud til de nye maskiner først er modtaget i 2018.
Der var enkelte afklarende spørgsmål til regnskabet, herunder om det eventuelt vil være billigere med renovation fra Din Forsyning i stedet for den nuværende ordning hos en privat leverandør.
Regnskabet er vedlagt som bilag.
Generalforsamlingen tog regnskabet til efterretning.
4. Bestyrelsens forslag til medlemskontingent for 2019
Bestyrelsen foreslår følgende kontingent:
Holdskytter 24 duer - 200 kr.
Holdskytter 32 duer - 240 kr.
Holdskytter 40 duer - 280 kr.
Øvrige medlemmer - 50 kr.
Forslaget til kontingent er uændret i forhold til tidligere år.
Bestyrelsens forslag til kontingent blev enstemmigt godkendt.
5. Bestyrelsens forslag til pris på duer
Bestyrelsens foreslår uændrede priser på duer
Jagtbanen – 0,75 kr. for medlemmer og 1,00 kr. for gæsteskytter. På sportingbanen er prisen 1,20 kr. pr. due for alle.
Forslag til priser på duer blev enstemmigt godkendt.
6. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Niels Hykkelbjerg
Flemming Thomsen
Eskil Jensen – modtager ikke genvalg
Daniel Hansen
Valgt blev:
Niels Hykkelbjerg
Daniel Hansen
Kaj Thomsen
Martin Nilsson
7. Valg af suppleanter
Valgt blev:
Flemming Thomsen (første suppleant)
Karl Kristian Mortensen (anden suppleant)

 

8. Valg af revisor
Valgt blev: Bjarne Christensen og Henning Siig
9. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandlingen på generalforsamlingen.
10. Eventuel
Formanden orienterede om blandt andet følgende forhold:
Nyt kastehus. Der er nu opnået tilladelse til opførelse at et nyt kastehus til blandt andet tårn duer på sportingbanen
Der er etableret en ny hjemmeside – Daniel Hansen er ansvarlig for driften heraf og foretager ajourføring af side.
Bestyrelsen har besluttet at der skal opsættes nyt hegn – et såkaldt hestehegn. Det er dog ikke besluttet, hvornår opsætning skal ske og det er ikke sikkert at det bliver i år. Opførelse af et nyt kastehus på sportingbanen har første prioritet.
Træningen starter lørdag den 2. marts 2019 kl. 13,00.
Holdskydningen starter tirsdag den 2. april 2019. Husk tilmelding til Åge senest 11. februar 2019.
Brugen af høreværn og sikkerhedsbriller blev drøftet. Der skal altid anvendes høreværn. Princi-pielt skal der bruges sikkerhedsbriller, hvis der på de enkelte baner ved skiltning er påbud at bru-ge sikkerhedsbriller.
Det vil blive forsøgt at gennemføre instruktør uddannelsen på banen i Henne. For medlemmer som vil være til rådighed som instruktør og baneleder er kurset gratis. For øvrige er kurset for egen regning.
11. Afslutning
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

 

Formandens beretning 2019.

 

Mellemstallet er det samme som sidste år.Ca. 128, men vi har
Desværre mistet Svend Pedersen, så vi holder lige 1 min stilhed.
Bestyrelsen har snakket om, hvordan vi skaffer nye medlemmer,
Vi kunne tænke os en dags fri skydning, hvor de får 4 duer hver sted, kommer i ugebladet.
Holdskydning i Vejen gik ikke så godt, vi var 5 - 6 hold af sted, men det var kun hold 15, der kunne skyde en sølv medalje hjem. 77 -98. Men vi har 2 som lægger 2-3 i rah Peter Poulsen 23,6 og Jesper Højhus 23,5. STORT TILLYKKE Til jer alle sammen. Der har igen ikke været det store vrøvl i år, men jeg vil godt lige præcisere, at alt vedrørende køkken meddeles til kassereren, det er patroner, øl og vand, og hvis man ser et eller andet der er gået i stykker, kom og sige det så vi kan få det rettet. Det er jo vores alle sammes Bane. Vi har haft indbrud, det er gået ud over 2 døre og en vindue, så har de lige taget vores våbenskab også, der var et gæstekort i med ca. 400 kr. på så hvis der kommer en fremmede med et kort må man godt lige sige til.
De nye maskiner har kørt i 2 år, det har vi fået stor ros for. Duer kommer meget bedre en før, siger folk ude fra.
Vores præmier skydning samme antal medlemmer der kommer
Plads til mange flere.
Vi var til general forsamling i rah, der bliv det besluttet at serie 1 og serie2 skal skyde til 40 duer, serie 3 skyder til 32 duer, resten skyder til 24 duer. Bliver 7 serier
PS. Tilmelding til holdskydning senest D. 11-02-19. Vi beslutte sidste år at holdlederne indbetaler direkte til vores
Konto, Det kørte godt. Der kommer seddel op i klubhuset hvad der skal betales. Og konto nr.
I stedet for vil der være en fra bestyrelsen når der passes bane.
Der er nogle der er i tvivl.
Med disse ord vil jeg gerne på bestyrelsen vegne takke for en god
2018 sæson.

 

Regnskab for Blåbjerg flugtskydningsklub                    2018
             
        Indtægter    
årstal 2018 2017 2016 2015    
Jordleje 4500 4500 6000 6000    
salg 218862 236301 224459 220921    
udleje af bane  30755 0 36353 8100    
fonde 229188 3066 0 6436    
rente 0 107 175 457    
lagertilgang 101218 -90716 61785 14260    
i alt 584523 155275 330788 256174    
             
             
        udgifter    
årstal 2018 2017 2016 2015    
kontigent 6040 6400 6490 6400    
forsikringer 7980 7927 7807 7785    
generalforsamling 2360 3270 2515 3614    
el/vand 7412 8199 9913 8783    
annonce 856 886 0 577    
difference 276 0 0 0    
renovation 4979 2949 1567 3684    
vedligehold 5627 10670 149015 1250    
diverse 53485 31765 41573 23402    
patroner 90118 78771 66255 55963    
lerduer 104539 3136 103364 67740    
afskrivninger 20000 20000 20000 20000    
rente 0 0 0 0    
  303672 173973 408499 228136    
             
Aktiver         Passiver  
             
klubhus   10438 egenkapital 31/12-2018     561701
baneanlæg 287653   overskud/underskud     280851
afskrivninger -20000          
Nye maskiner 0          
  267653 267653        
lagerbeholdning   110277        
             
beholdning i Sparekassen   404184        
jord    50000        
aktiver i alt    842552       842552
             
             
  Nr.Nebel d. 18/1-2019        
      Kasserer Bente Ibsen    
             
             
  Revisor: Bjarne Christensen     Revisor: Henning Siig
             

 

Gereralforsamling d.24-01-2019. Kl 1830 på Restaurant Stausø.

Punkter til generalforsamling

 • Valg af dirigent og referent.
 • Formandens beretning.
 • Regnskab.
 • Bestyrelsens forslag af medlemskontingent-2019.
 • Bestyrelsens forslag til priser på duer.
 • Valg til bestyrelsen.
 • Valg af suppleanter.
 • Valg af revisorer.
 • Indkommende forslag.
 • Evt.

På valg er

Eskil Jensen

Daniel Hansen

Flemming Thomsen

Niels Hykkelbjerg

 

Sæson 2018

Holdskydningerne starter i år allerede TIRSDAG den 3 april - kl. 18.00 pga. tidlig mørkning.
Sidste hold skydedag TIRSDAG den 5 juni.

 

Er du klar til en ny sæson.

Hygge aften hos Varde skydesimulator for alle.

Blåbjerg flugtskydningsklub og Bent Bruun har sat

en underholdende aften sammen. Tirsdag D. 20-3-18 kl. 19.00.

Pris kun 50 kr. Inkl. skydning og kaffe & brød.

Øl og vand kan købes for 10 kr. stk.

Medbring kun godt humør.

Tilmelding til bestyrelsen eller Bent Bruun senest D. 17-02-18.

Tlf : Bent Bruun 24932994.

Tlf : Formanden 60247795.

 

AFSLUTNINGSSKYDNINGEN ER LØRDAG DEN 16 JUNI i Vejen
Kl. 9.00.
 

Træningen starter lørdag den 3 marts 2016 - fra kl. 13.00 - 16.00.

Fra tirsdag den 3 April,ligeledes træning fra 19.00 til 21.00.

Præmie & Pokalskydninger 2018

Kommune Mesterskab 28-04-2018
Indskrivning fra kl. 10.00 - 13.00

Vestjyllandspokalen:  Lørdag den 5. Maj  kl. 13.00 til 16.00
Indskud og præmier oplyses senere.
                                      
Intern holdskydning:  Tirsdag den 12. juni kl. 19 til 21.00

SYVKANTSKYDNING: Tirsdag den 19  juni - kl. 19.00 - 21.00

Veteranskydning: I Esbjerg  den 9 August, kl. 17.00 til 19.00

Jagthornsskydningen:   Lørdag den 11 August   kl.13 til 16.00

Klubmesterskabs/Grillskydning:  Lørdag den 25 August  kl. 13 til 16.00
Der grilles til aften, hvis der er tilslutning.

Sidste skydedag: Tirsdag den 28 August.

 

Priser for 2017:

Medlemskort for Holdskytter:  Kr. 200,00
Medlemskort HS 32 duer.........Kr. 240.00
Medlemskort HS 40 duer.........Kr. 280.00
Medlemskort for alm. Skytter: Kr. 100,00

Patroner 24 grms:  Kr. 35,00/25

 

RAH følger Dansk Flugtskydningsforbund's regler (iflg. RAH vedtægter § 9), 
så derfor skydes der som følger:

24 duer/Serie 3 til 6:

1 enkelt - 1 doublet - 1 enkelt - 1 doublet = 6 duer

32 duer/Serie 2:

1 enkelt - 1 doublet - 1 enkelt - 1 doublet - 1 doublet = 8 duer

40 duer/Serie 1:

1 enkelt - 1 doublet - 1 enkelt - 1 doublet - 1 enkelt - 1 doublet - 1 enkelt = 10 duer

Med de nye regler vil gennemsnittet også kunne udregnes for både 32 & 40 duer - 
nemlig de første seks duer.

Serie 1 holdene skyder til 40 duer

Serie 2 holdene skyder til 32 duer

DER ER STADIG FRI SKYDESTILLING !!

 

HER I KLUBBEN ER DER INGEN DER GRINER AF DIG SELVOM DU KUN RAMMER FÅ DUER, NÅR DU GÅR EN RUNDE. 
VI STILLER GRATIS UDDANNEDE INSTRUKTØRER TIL RÅDIGHED FOR AT HJÆLPE DIG MED EN BEDRE TRÆFSIKKERHED.

 

Opstart 2024

Banen åbner Lørdag d. 2 Marts kl. 13-16

Der skydes hver lørdag fra den 1. marts 2024 til den 31. august 2024 fra kl. 13,00 til kl. 16,00. Fra 1. april 2024 skydes tillige hver tirsdag fra kl. 18,00 til kl. 21,00. Dog først fra kl. 19,00 fra den 1. juli.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/