VELKOMMEN TIL BLÅBJERG FLUGTSKYDNINGSKLUB

 

 

Vigtig info

Holdskydning starter Tirsdag d. 11/5-21.
Der er træning Lørdage fra kl. 13-16 og fra 1/4-21
er der også træning om tirsdagen, fra
kl. 19-21.

Mvh Bestyrensen.

 

Generalforsamling er pga. Covid 19 udsat til foreløbig Maj Måned

 

 

Vagthold        
         
Hold nr. Uger   Holdleders TLF. NR.  
4 23   Michael Madsen 2636-2793
5 24   Jesper Nielsen 2023-3313
3 25   Carsten Bjerg 3023-7045
2 26   Peter Poulsen 2487-9600
1 27   Jesper Højhus 4181-4090
7 28   Søren Mikkelsen 3070-1005
8 29   Kasper Kristensen 2123-2524
9 30   Brian Johannesen 2815-7993
13 31   Poul Henriksen 2244-2352
14 32   Bent Thomsen 9627-5522
15 33   Ole Jørgensen 6172-6854
16 34   Bente Ibsen 2762-6817
11 35   Christian Jacobsen 6138-6793

Konstituerende bestyrelsesmøde i Blåbjerg Flugtskydningsklub den 30. januar 2020.

Der var afbud fra Peter Poulsen og Arnfred Bjerg. 

1.     Konstituering af bestyrelsen

Åge Vandborg blev enstemmig valgt til formand

Valg af kasserer blev udsat til næste møde  

Arnfred Bjerg blev enstemmig valgt til referent

Endvidere blev det besluttet:

 • At Daniel, Kaj og Åge er ansvarlig for driften af lerduemaskinerne
 • At Niels er ansvarlig for afvikling af pokalskydninger
 • At Martin er ansvarlig for udendørsarealer.

 2.     Opfølgning på bestyrelsesmødet den 9. januar 2020

Der var ingen punkter til opfølgning fra dette bestyrelsesmøde.

3 Nyt hegn

Det blev besluttet at det bestående hegn repareres.

4.     Vedligeholdelse af banen

Udendørs træværk males i løbet af forsommeren. Der ophænges skilt med dato og opfordring til at frivillige kan skrive sig på.

5.     Forsikringer

Forsikringerne fortsætter som hidtil.

6.     Ansøgning til brandkassen

Arnfred indgiver ansøgning til brandkassen om tilskud til køb af nyt køleskab til 4.000 kr. og til nyt tag over terrassen til 8.000 kr.  

7.     Opkrævning af kontingent

Der vil foreligge en ajourført medlemsfortegnelse fra sæson start, og der sættes mærke med årstal på skydekort.

8.     Godkendelse af ny kastehus

Det nye kastehus er endnu ikke endeligt godkendt af Varde Kommune. Knud Christensen oplyser, at der fortsat mangler en beregning fra ingeniøren, som forventes at foreligge inden for kort tid.   

9.     Information vedrørende pasning af anlæg og butik

I informationsmaterialet i forbindelse med holdskydningen gøres opmærksom på at bestyrelsen forventer, at man i forbindelse med overtagelse af pasning af bane og butik, selv afhenter kassen og får nødvendig information hos det afgående hold. Hvis der er behov for indkøb kontaktes bestyrelsen. Det hold der passer butikken skal kun indkøbe franskbrød. I øvrigt foretager Åge en ajourføring af instruktionen til det nye anlæg.

10.  Datoer for præmie- og pokalskydning og øvrige datoer

7. marts – banen åbner kl. 13,00 – Derefter hver lørdag kl. 13 - 16

7. april – holdskydningen starter – Derefter åben hver tirsdag fra 18 – 21. Fra 1. juli dog først fra kl. 19

25. april (dato ligger endnu ikke endeligt fast) Kommunemesterskab i Varde fra kl. 10,00 – 13,00

9. maj – Vestjyllands pokal

9. juni – Holdskydningen afsluttes

16. juni – Intern holdskydning

20. juni – Finaleskydning i Skudstrup  

??. juni – Syvkantskydning – tilrettelægges af aktivitetsudvalget.   

4. august – Veteranskydning i Krogager kl. 17,00 – 19,00

8. august – Jagthorn

29. august – Grillskydning og klubmesterskab

29. august – Banen lukker

11.  Indkøb

Martin sørger for indkøb af duer og patroner. Indkøb af øl og vand besluttes på næste bestyrelsesmøde.

Niels søger for indkøb af pølser og øvrige indkøb til butikken.

Åge bestiller renovation fra uge 11 til uge 36  

12.  Eventuelt

Arnfred bestiller rengøring af klubhuset før sæson start.

Næste bestyrelsesmøde afholdes på flugtskydningsbanen lørdag den 7. marts 2020 kl. 10. Vi starter med rundstykker og opstart af skydebane. Åge sikrer at lerduemaskinerne kører.  

 

Referat fra ordinær generalforsamling i Blåbjerg Flugtskydningsklub den 23. januar 2020 kl. 18,30 på Restaurant Stausø.
Der var mødt 16 medlemmer til generalforsamlingen. Indledningsvis blev der budt på gule ærter, øl og en snaps, samt kaffe og kage.
Dagsorden/referat
1. Valg af dirigent og referent
Bjarne Christensen blev valgt til dirigent og Arnfred Bjerg til referent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt for sent, da annonceringen var indrykket i en forkert ugeavis. Annoncering blev foretaget i Vesterhavsposten den 14. januar 2020 og var rettidig annonceret på vor hjemmeside. Generalforsamlingen godkendte den foretagne annoncering.
2. Formandens beretning
Formand Åge Vandborg afgav beretning for 2019.
Foreningen har haft et godt år såvel sportsligt som økonomisk. Antallet af medlemmer er stort set uændret. Der var 94 medlemmer som deltog i holdskydningen og 35 øvrige medlemmer – i alt 129 medlemmer. 16 hold har deltaget i holdskydningen. 6 hold deltog i finaleskydningen i Bække. Blå-bjerg 1 fik sølv med 152 duer i 163 skud. Blåbjerg 4 fik sølv med 111 duer i 134 skud. Individuel fik Jakob Andersen sølv med 21 duer i 25 skud og Carsten B. Wolkers fik bronze med 21 duer i 25 skud.
Vi har været til generalforsamling i Ribe Amts Flugtskydning. Vi har fået en haglskydeprøve og 2 træ-ningsaftner til haglskydeprøven 2020, og forventer at få en kredsskydning og kvalifikation til Dan-marksmesterskabet.
Tårnet til tårnduer blev færdig i løbet af sommeren, og det er vores indtryk at medlemmerne er godt tilfreds med de nye udfordringer.
Vi vil fortsætte med elektronisk kasseregistrering da det giver en meget lette afstemning af kassebe-holdninger, og det giver kassereren et langt bedre grundlag for udarbejdelse af regnskabet.
De afholdte præmieskydninger er forløbet planmæssigt, dog er der plads til flere deltagere.
Tilmeldingen til holdskydningen senest 9. februar 2020 til Åge.
Åge takkede bestyrelsen og øvrige der har bidraget til et godt år.
I øvrigt henvises til formandens skriftlige beretning, der er vedlagt som bilag.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab for 2019
Kasserer Bente Ibsen gennemgik regnskabet. Regnskabet udviser en omsætning på 301.393 kr. og et underskud på 23.626 kr. Resultatet skal ses i lyset af byggeriet af tårn til tårnduer. Af denne investe-ring er 75.000 kr. optaget på status. Egenkapitalen udgør 741.594 kr.
Regnskabet er vedlagt som bilag.
Generalforsamlingen tog regnskabet til efterretning.
4. Bestyrelsens forslag til medlemskontingent for 2020
Bestyrelsen foreslår følgende kontingent:
Holdskytter 24 duer - 200 kr.
Holdskytter 32 duer - 240 kr.
Holdskytter 40 duer - 280 kr.
Øvrige medlemmer - 50 kr.
Forslaget til kontingent er uændret i forhold til tidligere år.
Bestyrelsens forslag til kontingent blev enstemmigt godkendt.
5. Bestyrelsens forslag til pris på duer
Bestyrelsens foreslår uændrede priser på duer
Jagtbanen – 0,75 kr. for medlemmer og 1,00 kr. for gæsteskytter. På sportingbanen er prisen 1,20 kr. pr. due for alle. Det kan dog blive nødvendigt at forhøje priserne på duer og patroner en smule, hvis der kommer prisstigninger på vore indkøb.
Forslag til priser på duer blev enstemmigt godkendt.
6. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Åge Vandborg
Arnfred Bjerg
Bente Ibsen – modtager ikke genvalg
Valgt blev:
Åge Vandborg
Arnfred Bjerg
Peter Poulsen
7. Valg af suppleanter
Valgt blev:
Flemming Thomsen (første suppleant)
Karl Kristian Mortensen (anden suppleant)

 

8. Valg af revisor
Valgt blev: Bjarne Christensen og Henning Siig
9. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandlingen på generalforsamlingen.
10. Eventuel
Der var ikke væsentlige forhold til drøftelse under eventuelt.
11. Afslutning
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

 

 

 Blabjerg_Flugtskydning__Formandens_beretning_side_1.jpg

Blabjerg_Flugtskydning_-_Formandens_beregning_side_2.jpg

regnskab_blabjerg_2018.xlsx

 

Gereralforsamling d.23-01-2020. Kl 1830 på Restaurant Stausø.

 

Punkter til generalforsamling

 

 • Valg af dirigent og referent.
 • Formandens beretning.
 • Regnskab.
 • Bestyrelsens forslag af medlemskontingent-2019.
 • Bestyrelsens forslag til priser på duer.
 • Valg til bestyrelsen.
 • Valg af suppleanter.
 • Valg af revisorer.
 • Indkommende forslag.
 • Evt.
 •  

 

 

Opstart

Vi holder åben lørdage fra d. 2/3-2019 kl. 13-16 og frem.
Holdskydning starter tirsdag d. 2/4-2019

 

Konstituerende bestyrelsesmøde i Blåbjerg Flugtskydningsklub den 5. februar 2019.

Der var afbud fra Daniel Hansen.

1. Konstituering af bestyrelsen

Åge Vandborg blev enstemmig valgt til formand

Bente Ibsen blev enstemmig valgt til kasserer

Arnfred Bjerg blev enstemmig valgt til referent

Endvidere blev det besluttet:

> At Daniel, Kaj og Åge er ansvarlig for driften af lerduemaskinerne

> At Niels er ansvarlig for afvikling af pokalskydninger

> At Martin er ansvarlig for udendørsarealer.

2. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 10. januar 2019

Den tidligere beslutning om at forsøge at tiltrække nye medlemmer ved at uddele gavebeviser til de der går op til jagtprøven på vort baneanlæg gennemføres som tidligere besluttet. Arnfred udarbejder udkast til gavebevis.

Det undersøges hvordan der kan etableres prøveskydning med forskellige patroner og om denne mulighed skal være etableret i forbindelse med afvikling af instruktøruddannelsen.

3. Nyt hegn

Det blev besluttet at opsætning af nyt hegn udsættes til næste år på grund af at der aktuelt er rigeligt med opgaver på banen.

4. Vedligeholdelse af banen

Der isættes nye døre i kastehusene på jagtbanen og i toilettet. Behovet for vedligeholdelse i øvrigt af kastehusene vurderes i forbindelse med opstart af den kommende sæson.

5. Plan for opførelse af nyt kastehus på sportingbanen (tårnduer)

Kastehuset opføres i den størrelse som vi har fået godkendt hos byggemyndigheden.

Åge planlægger opførelsen i samarbejde med tømmer og murer. Arnfred kontakter Allan Johannesen for et planlægningsmøde, samt kontakter Outrup Tømmerhandel og Nørre Nebel Tømmerhandel med henblik på rabat på byggemateriale mod at der kan opsætte reklame på det nye hus.

6. Ansøgning til brandkassen

Arnfred indgiver ansøgning til brandkassen om tilskud til renovering af kastehuse og etablering af el i det nye kastehus.

7. Opkrævning af kontingent

Der vil foreligge en ajourført medlemsfortegnelse fra sæson start, og der sættes mærke med årstal på skydekort.

8. Information vedrørende pasning af anlæg og butik

I informationsmaterialet i forbindelse med holdskydningen gøres opmærksom på at bestyrelsen forventer, at man i forbindelse med overtagelse af pasning af bane og butik, selv afhenter kassen og får nødvendig information hos det afgående hold eller konktakter bestyrelsen med eventuelle spørgsmål eller hvis der er behov for indkøb. Det hold der passer butikken skal kun selv indkøbe franskbrød. I øvrigt er der ophængt information i butikken og i kastehusene.

9. Datoer for pokalskydning og øvrige datoer

2. marts – banen åbner kl. 13,00

2. april – holdskydningen starter

6. og 7. april – banen er lukker på grund af instruktør uddannelse

27. april – Kommunemesterskab i Ansager fra kl. 10,00 – 13,00

4. maj – Vestjyllands pokal

4. juni – Holdskydningen afsluttes

11. juni – Intern holdskydning

15. juni – Finaleskydning i Bække

6. august – Veteranskydning i Esbjerg kl. 17,00 – 19,30

10. august – Jagthorn

31. august – Grillskydning og klubmesterskab

31. august – Banen lukker

10. Indkøb

Bente sørger for indkøb af duer, patroner, øl og vand, samt bestiller renovation hos Meldgård.

Niels søger for indkøb af pølser og øvrige indkøb til butikken.

11. Eventuel

Der afholdes instruktør uddannelse på banen den 6. og 7. april 2019. Der skal mindst deltage 15 kursister. Det vurderes at vi er nød til at lukke banen for øvrige skytter lørdag den 6. april.

Arnfred undersøger og foretager eventuel bestilling af rengøring af klubhuset før sæson start.

Bente køber gavekort til Knud Christensen for hans hjælp til ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse.

 
 

Referat fra ordinær generalforsamling i Blåbjerg Flugtskydningsklub den 24. januar 2019 kl. 18,30 på Restaurant Stausø.
Der var mødt 19 medlemmer til generalforsamlingen. Indledningsvis blev der budt på gule ærter, øl og en snaps, samt kaffe og kage.
Dagsorden/referat
1. Valg af dirigent og referent
Bjarne Christensen blev valgt til dirigent og Arnfred Bjerg til referent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge foreningens vedtægter.
2. Formandens beretning
Formand Åge Vandborg afgav beretning for 2018.
Der blev afholdt et minuts stilhed for klubbens mangeårige medlem Svend Pedersen som afgik ved døden i foråret 2018.
Foreningen har haft et godt år såvel sportsligt som økonomisk. Der har været en mindre tilbagegang i antal af medlemmer, der ikke deltager i holdskydningen. Det var således 93 medlemmer, der deltog i holdskydningen og 35 øvrige medlemmer – i alt 128 medlemmer. 17 hold har deltaget i holdskydnin-gen. 6 hold deltog i finaleskydningen i Vejen, men det var kun hold 15, der fik medalje. Med 77 træf-fer gav det en flot sølvmedalje. Men vi har 2 flotte individuelle præstationer i holdskydningen, hvor Peter Poulsen ligger på en flot 2. plads med et gennemsnit på 23,6 og Jesper Højhus ligger på en 3. plads med et gennemsnit på 23,5.
Bestyrelsen har besluttet, at der i år skal gøres en indsats for at tiltrække nye medlemmer. Alle der går op til jagtprøven på vort baneanlæg vil få et gavekort til en gratis skydning og 25 patroner. Endvi-dere vil vi forsøge med et åbent hus arrangement, hvor der vil være mulighed for at prøve kræfter med flugtskydning.
Der har i slutningen af 2018 været indbrud på toilettet og i dommer huset på sportingbanen. Bortset fra ødelæggelser og et stjålet våbenskab, der var tom, er der ikke stjålet noget. Der er foretaget an-meldelse til politiet, og der er modtaget erstatning fra forsikringsselskabet.
De nye maskiner har nu kørt i 2 år og de fungerer fuldt ud tilfredsstillende. Tilskud fra Skydebanepul-jen og LAG midler er modtaget primo 2018.
Der har været afholdt de sædvanlige præmieskydninger og 7-kant skydning. Forløbet har været til-fredsstillende, men der kunne godt være lidt flere deltagere.
Der har været generalforsamling i holdskydningen, hvor det blandt andet blev besluttet at serie 1 og 2 skyder til 40 duer, serie 3 skyder til 32 duer og serie 4 – 7 skyder til 24 duer.
I samarbejde med Stausø Jagtforening blev der i 2018 afholdt Kommunemesterskab på banen. Det var en rigtig god dag med god deltagelse fra hele Varde Kommune.
Tilmeldingen til holdskydningen senest 11. februar 2019 til Åge.
Åge takkede bestyrelsen og øvrige der har bidraget til et godt år.
I øvrigt henvises til formandens skriftlige beretning, der er vedlagt som bilag.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab for 2018
Kasserer Bente Ibsen gennemgik regnskabet. Økonomisk har foreningen haft et rigtigt godt år. Regn-skabet udviser et overskud på 280.851 kr. Egenkapitalen udgør 561.701 kr. og de samlede aktiver ud-gør 842.552 kr. Resultatet skal dog ses i forhold til,l at tilskud til de nye maskiner først er modtaget i 2018.
Der var enkelte afklarende spørgsmål til regnskabet, herunder om det eventuelt vil være billigere med renovation fra Din Forsyning i stedet for den nuværende ordning hos en privat leverandør.
Regnskabet er vedlagt som bilag.
Generalforsamlingen tog regnskabet til efterretning.
4. Bestyrelsens forslag til medlemskontingent for 2019
Bestyrelsen foreslår følgende kontingent:
Holdskytter 24 duer - 200 kr.
Holdskytter 32 duer - 240 kr.
Holdskytter 40 duer - 280 kr.
Øvrige medlemmer - 50 kr.
Forslaget til kontingent er uændret i forhold til tidligere år.
Bestyrelsens forslag til kontingent blev enstemmigt godkendt.
5. Bestyrelsens forslag til pris på duer
Bestyrelsens foreslår uændrede priser på duer
Jagtbanen – 0,75 kr. for medlemmer og 1,00 kr. for gæsteskytter. På sportingbanen er prisen 1,20 kr. pr. due for alle.
Forslag til priser på duer blev enstemmigt godkendt.
6. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Niels Hykkelbjerg
Flemming Thomsen
Eskil Jensen – modtager ikke genvalg
Daniel Hansen
Valgt blev:
Niels Hykkelbjerg
Daniel Hansen
Kaj Thomsen
Martin Nilsson
7. Valg af suppleanter
Valgt blev:
Flemming Thomsen (første suppleant)
Karl Kristian Mortensen (anden suppleant)

 

8. Valg af revisor
Valgt blev: Bjarne Christensen og Henning Siig
9. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandlingen på generalforsamlingen.
10. Eventuel
Formanden orienterede om blandt andet følgende forhold:
Nyt kastehus. Der er nu opnået tilladelse til opførelse at et nyt kastehus til blandt andet tårn duer på sportingbanen
Der er etableret en ny hjemmeside – Daniel Hansen er ansvarlig for driften heraf og foretager ajourføring af side.
Bestyrelsen har besluttet at der skal opsættes nyt hegn – et såkaldt hestehegn. Det er dog ikke besluttet, hvornår opsætning skal ske og det er ikke sikkert at det bliver i år. Opførelse af et nyt kastehus på sportingbanen har første prioritet.
Træningen starter lørdag den 2. marts 2019 kl. 13,00.
Holdskydningen starter tirsdag den 2. april 2019. Husk tilmelding til Åge senest 11. februar 2019.
Brugen af høreværn og sikkerhedsbriller blev drøftet. Der skal altid anvendes høreværn. Princi-pielt skal der bruges sikkerhedsbriller, hvis der på de enkelte baner ved skiltning er påbud at bru-ge sikkerhedsbriller.
Det vil blive forsøgt at gennemføre instruktør uddannelsen på banen i Henne. For medlemmer som vil være til rådighed som instruktør og baneleder er kurset gratis. For øvrige er kurset for egen regning.
11. Afslutning
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

 

Formandens beretning 2019.

 

Mellemstallet er det samme som sidste år.Ca. 128, men vi har
Desværre mistet Svend Pedersen, så vi holder lige 1 min stilhed.
Bestyrelsen har snakket om, hvordan vi skaffer nye medlemmer,
Vi kunne tænke os en dags fri skydning, hvor de får 4 duer hver sted, kommer i ugebladet.
Holdskydning i Vejen gik ikke så godt, vi var 5 - 6 hold af sted, men det var kun hold 15, der kunne skyde en sølv medalje hjem. 77 -98. Men vi har 2 som lægger 2-3 i rah Peter Poulsen 23,6 og Jesper Højhus 23,5. STORT TILLYKKE Til jer alle sammen. Der har igen ikke været det store vrøvl i år, men jeg vil godt lige præcisere, at alt vedrørende køkken meddeles til kassereren, det er patroner, øl og vand, og hvis man ser et eller andet der er gået i stykker, kom og sige det så vi kan få det rettet. Det er jo vores alle sammes Bane. Vi har haft indbrud, det er gået ud over 2 døre og en vindue, så har de lige taget vores våbenskab også, der var et gæstekort i med ca. 400 kr. på så hvis der kommer en fremmede med et kort må man godt lige sige til.
De nye maskiner har kørt i 2 år, det har vi fået stor ros for. Duer kommer meget bedre en før, siger folk ude fra.
Vores præmier skydning samme antal medlemmer der kommer
Plads til mange flere.
Vi var til general forsamling i rah, der bliv det besluttet at serie 1 og serie2 skal skyde til 40 duer, serie 3 skyder til 32 duer, resten skyder til 24 duer. Bliver 7 serier
PS. Tilmelding til holdskydning senest D. 11-02-19. Vi beslutte sidste år at holdlederne indbetaler direkte til vores
Konto, Det kørte godt. Der kommer seddel op i klubhuset hvad der skal betales. Og konto nr.
I stedet for vil der være en fra bestyrelsen når der passes bane.
Der er nogle der er i tvivl.
Med disse ord vil jeg gerne på bestyrelsen vegne takke for en god
2018 sæson.

 

Regnskab for Blåbjerg flugtskydningsklub                    2018
             
        Indtægter    
årstal 2018 2017 2016 2015    
Jordleje 4500 4500 6000 6000    
salg 218862 236301 224459 220921    
udleje af bane  30755 0 36353 8100    
fonde 229188 3066 0 6436    
rente 0 107 175 457    
lagertilgang 101218 -90716 61785 14260    
i alt 584523 155275 330788 256174    
             
             
        udgifter    
årstal 2018 2017 2016 2015    
kontigent 6040 6400 6490 6400    
forsikringer 7980 7927 7807 7785    
generalforsamling 2360 3270 2515 3614    
el/vand 7412 8199 9913 8783    
annonce 856 886 0 577    
difference 276 0 0 0    
renovation 4979 2949 1567 3684    
vedligehold 5627 10670 149015 1250    
diverse 53485 31765 41573 23402    
patroner 90118 78771 66255 55963    
lerduer 104539 3136 103364 67740    
afskrivninger 20000 20000 20000 20000    
rente 0 0 0 0    
  303672 173973 408499 228136    
             
Aktiver         Passiver  
             
klubhus   10438 egenkapital 31/12-2018     561701
baneanlæg 287653   overskud/underskud     280851
afskrivninger -20000          
Nye maskiner 0          
  267653 267653        
lagerbeholdning   110277        
             
beholdning i Sparekassen   404184        
jord    50000        
aktiver i alt    842552       842552
             
             
  Nr.Nebel d. 18/1-2019        
      Kasserer Bente Ibsen    
             
             
  Revisor: Bjarne Christensen     Revisor: Henning Siig
             

 

Gereralforsamling d.24-01-2019. Kl 1830 på Restaurant Stausø.

Punkter til generalforsamling

 • Valg af dirigent og referent.
 • Formandens beretning.
 • Regnskab.
 • Bestyrelsens forslag af medlemskontingent-2019.
 • Bestyrelsens forslag til priser på duer.
 • Valg til bestyrelsen.
 • Valg af suppleanter.
 • Valg af revisorer.
 • Indkommende forslag.
 • Evt.

På valg er

Eskil Jensen

Daniel Hansen

Flemming Thomsen

Niels Hykkelbjerg

 

Sæson 2018

Holdskydningerne starter i år allerede TIRSDAG den 3 april - kl. 18.00 pga. tidlig mørkning.
Sidste hold skydedag TIRSDAG den 5 juni.

 

Er du klar til en ny sæson.

Hygge aften hos Varde skydesimulator for alle.

Blåbjerg flugtskydningsklub og Bent Bruun har sat

en underholdende aften sammen. Tirsdag D. 20-3-18 kl. 19.00.

Pris kun 50 kr. Inkl. skydning og kaffe & brød.

Øl og vand kan købes for 10 kr. stk.

Medbring kun godt humør.

Tilmelding til bestyrelsen eller Bent Bruun senest D. 17-02-18.

Tlf : Bent Bruun 24932994.

Tlf : Formanden 60247795.

 

AFSLUTNINGSSKYDNINGEN ER LØRDAG DEN 16 JUNI i Vejen
Kl. 9.00.
 

Træningen starter lørdag den 3 marts 2016 - fra kl. 13.00 - 16.00.

Fra tirsdag den 3 April,ligeledes træning fra 19.00 til 21.00.

Præmie & Pokalskydninger 2018

Kommune Mesterskab 28-04-2018
Indskrivning fra kl. 10.00 - 13.00

Vestjyllandspokalen:  Lørdag den 5. Maj  kl. 13.00 til 16.00
Indskud og præmier oplyses senere.
                                      
Intern holdskydning:  Tirsdag den 12. juni kl. 19 til 21.00

SYVKANTSKYDNING: Tirsdag den 19  juni - kl. 19.00 - 21.00

Veteranskydning: I Esbjerg  den 9 August, kl. 17.00 til 19.00

Jagthornsskydningen:   Lørdag den 11 August   kl.13 til 16.00

Klubmesterskabs/Grillskydning:  Lørdag den 25 August  kl. 13 til 16.00
Der grilles til aften, hvis der er tilslutning.

Sidste skydedag: Tirsdag den 28 August.

 

Priser for 2017:

Medlemskort for Holdskytter:  Kr. 200,00
Medlemskort HS 32 duer.........Kr. 240.00
Medlemskort HS 40 duer.........Kr. 280.00
Medlemskort for alm. Skytter: Kr. 100,00

Patroner 24 grms:  Kr. 35,00/25

 

RAH følger Dansk Flugtskydningsforbund's regler (iflg. RAH vedtægter § 9), 
så derfor skydes der som følger:

24 duer/Serie 3 til 6:

1 enkelt - 1 doublet - 1 enkelt - 1 doublet = 6 duer

32 duer/Serie 2:

1 enkelt - 1 doublet - 1 enkelt - 1 doublet - 1 doublet = 8 duer

40 duer/Serie 1:

1 enkelt - 1 doublet - 1 enkelt - 1 doublet - 1 enkelt - 1 doublet - 1 enkelt = 10 duer

Med de nye regler vil gennemsnittet også kunne udregnes for både 32 & 40 duer - 
nemlig de første seks duer.

Serie 1 holdene skyder til 40 duer

Serie 2 holdene skyder til 32 duer

DER ER STADIG FRI SKYDESTILLING !!

 

HER I KLUBBEN ER DER INGEN DER GRINER AF DIG SELVOM DU KUN RAMMER FÅ DUER, NÅR DU GÅR EN RUNDE. 
VI STILLER GRATIS UDDANNEDE INSTRUKTØRER TIL RÅDIGHED FOR AT HJÆLPE DIG MED EN BEDRE TRÆFSIKKERHED.

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/