Velkommen hos Bork Jagtforening

 

Bork Jagtforening 2021/2022

 

01/05-21. Seneste tilmelding til Bukkejagt på tlf. 40835140 eller 40452863.

29/05-21. Generalforsamling afholdes pga. Covid-19 i Jægerspris kl. 16:00 Evntuelt indkommende forslag osv. sendes til formanden på 40452863.

04/06-21. Grillaften i Jægerspris, grillen er varm kl 18:00. Foreningen sørger for øl 0g vand.

01/07-21. Sidste frist for tilmelding til Gæstekort og indbetaling til jagter på konto 77895033965. Alle betaler 700 kr. og yderligere 250 kr. for gæstekort.

01/08-21. Sidste frist for tilmelding til Hjorte Purch på tlf. 40452863
eller 40835140.

Jagter i skoven 2020/2021


1. Drivjagt d. 16/10-21  kl. 10

2. Drivjagt d. 13/11-21 kl. 10

3. Drivjagt d. 11/12-21  kl. 10

Julejagt d. 27/12-21  kl. 13

Der er stadig mad på alle jagter ( HUSK BESTIK OG TALLERKNER )

Vi holder anstands jagt på hjort fra den 1-9 til 15-9. Kalv er fredet og der må max. skydes en hjort pr.mand. Der bliver fire tårne til rådighed. Der kommer 2 mand på jagt af gangen. Tårne høre sammen 2 og 2, Nord for anerbjergevej og syd for mærskvej. Nord for mærskvej og sejlbjerg.Der aftales indbyrdes hvem der har hvad morgen og aften.Der må IKKE Pürsches rundt i skoven. Man køre så tæt på tårnet som muligt.

Med venlig hilen bestyrelsen.

Bukkejagt 2021

16-17-18 Maj - Eskil Jensen & Michael Hansen.

20-21-22 Maj – Thommas Quistgaard & Henning Højhus.

23-24-25 Maj – Jens Højhus & Henning Søndergaard.

27-28-29 Maj – Daniel Hansen & HP Jul Larsen.

30-31-01 Maj/Juni – Mads Jensen & Ole Bloch.

03-04-05 Juni – Jesper – Kurt Andersen.

06-07-08 Juni – Lars Meldgaard – Jesper Højhus.

10-11-12 Juni – Vagn Fonnesbech – Kristian Krog.

13-14-15 Juni – Niels Peder – Søren Nielsen.

17-18-19 Juni – Jimmi Hansen – Arne Fonnesbech.

20-21-22 Juni – Vagn Olsen – Mogens Jensen.

24-25-26 Juni – Jim Thomsen – Henrik Lundergaard.

27-28-29 Juni – Kurt Hermandsen – Jan Skovfoged.

01-02-03 Juli – Søren Meldgaard – Kim Bloch.

04-05-06 Juli – Martin Mikkelsen – Jacob Hermandsen.

Der må Jages på to af de tre datoer, altså 2 jagt-dage i alt pr. mand. Bestyrelsen skal have besked ved nedlagt buk. Der må skydes 3 bukke, det koster 700kr for at skyde en Spidsbuk og 500kr for at skyde gaffelbuk og 6ender. Maks 1 buk pr. mand. Der må jages syd for Mærskvej, samt i nyplantning nord for Mærskvej (kun fra tårn) og Nord for anerbjergevej, samt nyplantning syd for Anerbjergevej (kun fra tårn). De to jægere taler sammen indbyrdes og der kan ikke byttes uden henvendelse til bestyrelsen.

KNÆK OG BRÆK

Mvh Bestyrelsen.

Generalforsammling 2021

 

Vedtægts ændringer og indkommende forslag

Indkommende Forslag:

1 Pris på Jagt.
2 Betalings dato.
3 Pris på Vildt.

Vedtægter for Bork Jagtforening:

1 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Bork Jagtforening.
1.2 Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune.

2 Forholdet til Danmarks Jægerforbund
2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund(DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.
2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

3 Formål og opgaver
3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme deres interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål, som dette er angivet i vedtægterne for Danmarks Jægerforbund, § 2.

3.2 Vedr. Anerbjergejagt: Vildtet tilfalder den jæger, so har skudt det, dog tilfalder kronvildt Bork Jagtforening.

3.3 Medlemmer udefra kan ikke deltage i drivjagterne i Anerbjerge. Dog kan den siddende bestyrelse dispensere herfra.

4 Optagelse
4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person, som er bosiddende i Sdr. og Nr. Bork sogne. Bestyrelsen kan dispenser fra kravet om at medlemmer skal være bosiddende i Sdr. og Nr. Bork.

4.2 Man skal være bosiddende i Bork i 5 år. For at kunne blive i jagten på længere sigt, hvis man er tilflytter.

4.3 Medlemskab: Et medlem som flytter fra Bork, kan forblive medlem så længe kontingentet betales rettidigt.


5 Ophør
5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december.
5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.
 

5.4 Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor.
5.5 Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37.
5.6 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6 Kontingent og hæftelse
6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.
6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, ungdoms- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid mv.
6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
 

7 Ordinær generalforsamling
7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den marts eller april måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal være skriftlige. Indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside eller i DJ’s kurser og arrangementerskalender senest 6 dage før generalforsamlingen.

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i Jægerforbundets medlemsblad, foreningens hjemmeside eller i aktivitets- og arrangementskalenderen på Jægerforbundets hjemmeside med mindst 2 ugers varsel.
7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

8 Ekstraordinær generalforsamling
8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 15 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.
Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

 

9 Afstemninger
9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
9.2 Hvert medlem har én stemme.
9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning.
9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

10 Bestyrelsen
10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.
10.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer fra Sdr. Bork og Nr. Bork sogn. 2 fra Skr. Bork og 2 fra Nr. Bork 1. flydende (slettes)
10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.
10.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv.
10.5 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 2 af 5 medlemmer af bestyrelsen begærer det.
10.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
10.7 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
10.8 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.
 

11 Tegningsret
11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

12 Formue og regnskabsår
12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.
12.2 Regnskabsåret er kalenderåret.
 

13 Revisoren
13.1 Revisoren, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, gennemgår regnskabet og anfører evt. bemærkninger på dette. Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.
13.2 Revisoren kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

14 Sammenslutning
14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre jagtforeninger under Jægerforbundet, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

15 Opløsning
15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.
15.2. Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål i den opløste forenings kommune.

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/